کتد190-گرم-A4-ذورو

کاغذA4کوتد۱۹۰گرم۵۰برگی دورو


80.000 تومان

ناموجود

کاغذ کوتد، در کارخانجات کاغذ تولید می‌شود و نباید آن‌هارا با کاغذی که در شرکت یا چاپخانه چاپ می‌شود و در طول فرایند چاپ با UV پوشانده می‌شود، اشتباه گرفت.