استاندارد اندازه کاغذها

استاندارد اندازه کاغذها فروشگاه کاغذ و ملزومات چاپ فروشگاه کاغذ قائم کفیلی

استاندارد اندازه کاغذها

سازمان جهانی استاندارد (ISO) استانداری را برای اندازه کاغذها در سه سری A، B و C معرفی کرده است. این استاندارد به استاندارد ISO 216 معروف است. بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران از این استاندارد استفاده می کنند. هر یک از این سری ها از صفر تا ده شماره گذاری می شوند. به عنوان مثال A0, A1, A2, A3, A4, A5, …. که معروف ترین های آنها هم که همه می شناسند و با آن سر کار دارند اندازه های A3, A4 و A5 می باشد. این اندازه ها با هم رابطه ۱:۲(۱/۲) دارند. یعنی عرض یک استاندارد، ارتفاع استاندارد بعدی می شود. ارتفاع آن بر دو تقسیم می شود و عرض اندازه بعدی را تشکیل می دهد. برای بهتر متوجه شدن به مثال زیر توجه کنید.

اندازه کاغذ A3: 297 * 420

اندازه کاغذ A4: 210 * 297

عرض کاغذ A3 برابر با ۲۹۷ میلیمتر است. این اندازه برای با ارتفاع کاغذ A4 می باشد. و ارتفاع کاغذ A3 برابر با ۴۲۰ میلیمتر می باشد که اگر آن را بر دو تقسیم کنیم مقدار ۲۱۰ بدست می آید و این مقدار برابر با عرض کاغذ A4 می باشد.

البته رابطه اندازه کاغذ ها چندان مهم نیست. آنچه اهمیت دارد کاربرد آنهاست. به عنوان مثال اندازه کاغذ A4 بیشتر برای نامه نگاری و جزوات استفاده می شود و یا از A3 برای تهیه نقشه ساختمانی استفاده می کنند. برای نامه ها و متن های کوتاه از A5 استفاده می شود و برای چاپ کتاب معمولا از اندازه B5 استفاده می کنند. سری C هم اندازه پاکت نامه ها را مشخص می کند.

در زیر جدول و شکل اندازه کاغذها در سری های A,B و C بر اساس میلیمتر، سانتیمتر و اینچ نشان داده شده است:

اندازه کاغذهای پر کاربرد:

اندازه

میلیمتر

(mm)

سانتیمتر

(cm)

اینچ

(inch)

A5

۲۱۰*۱۴۸

۲۱*۱۴٫۸

۸٫۳*۵٫۸

A4

۲۹۷*۲۱۰

۲۹٫۷*۲۱

۱۱٫۷*۸٫۳

A3

۴۲۰*۲۹۷

۴۲*۲۹٫۷

۱۶٫۵*۱۱٫۷

B5

۲۵۰*۱۷۶

۲۵*۱۷٫۶

۹٫۸*۶٫۹

اندازه کاغذ سری A

اندازه

سری A

میلیمتر

(mm)

سانتیمتر

(cm)

اینچ

(inch)

ارتفاع

عرض

ارتفاع

عرض

ارتفاع

عرض

A0

۱۱۸۹

۸۴۱

۱۱۸٫۹

۸۴٫۱

۴۶٫۸

۳۳٫۱

A1

۸۴۱

۵۹۴

۸۴٫۱

۵۹٫۴

۳۳٫۱

۲۳٫۴

A2

۵۹۴

۴۲۰

۵۹٫۴

۴۲

۲۳٫۴

۱۶٫۵

A3

۴۲۰

۲۹۷

۴۲

۲۹٫۷

۱۶٫۵

۱۱٫۷

A4

۲۹۷

۲۱۰

۲۹٫۷

۲۱

۱۱٫۷

۸٫۳

A5

۲۱۰

۱۴۸

۲۱

۱۴٫۸

۸٫۳

۵٫۸

A6

۱۴۸

۱۰۵

۱۴٫۸

۱۰٫۵

۵٫۸

۴٫۱

A7

۱۰۵

۷۴

۱۰٫۵

۷٫۴

۴٫۱

۲٫۹

A8

۷۴

۵۲

۷٫۴

۵٫۲

۲٫۹

۲

A9

۵۲

۳۷

۵٫۲

۳٫۷

۲

۱٫۵

A10

۳۷

۲۶

۳٫۷

۲٫۶

۱٫۵

۱

فروشگاه کاغذ و ملزومات چاپ فروشگاه کاغذ قائم کفیلی

اندازه کاغذ سری B

اندازه

سری B

میلیمتر

(mm)

سانتیمتر

(cm)

اینچ

(inch)

ارتفاع

عرض

ارتفاع

عرض

ارتفاع

عرض

B0

۱۴۱۴

۱۰۰۰

۱۴۱۴

۱۰۰

۵۵٫۷

۳۹٫۴

B1

۱۰۰۰

۷۰۷

۱۰۰

۷۰٫۷

۳۹٫۴

۲۷٫۸

B2

۷۰۷

۵۰۰

۷۰٫۷

۵۰

۲۷٫۸

۱۹٫۷

B3

۵۰۰

۳۵۳

۵۰

۳۵٫۳

۱۹٫۷

۱۳٫۹

B4

۳۵۳

۲۵۰

۳۵٫۳

۲۵

۱۳٫۹

۹٫۸

B5

۲۵۰

۱۷۶

۲۵

۱۷٫۶

۹٫۸

۶٫۹

B6

۱۷۶

۱۲۵

۱۷٫۶

۱۲٫۵

۶٫۹

۴٫۹

B7

۱۲۵

۸۸

۱۲٫۵

۸٫۸

۴٫۹

۳٫۵

B8

۸۸

۶۲

۸٫۸

۶٫۲

۳٫۵

۲٫۴

B9

۶۲

۴۴

۶٫۲

۴٫۴

۲٫۴

۱٫۷

B10

۴۴

۳۱

۴٫۴

۳٫۱

۱٫۷

۱٫۲

فروشگاه کاغذ و ملزومات چاپ فروشگاه کاغذ قائم کفیلی

اندازه کاغذ سری C

اندازه

سری C

میلیمتر

(mm)

سانتیمتر

(cm)

اینچ

(inch)

ارتفاع

عرض

ارتفاع

عرض

ارتفاع

عرض

C0

۱۲۹۷

۹۱۷

۱۲۹٫۷

۹۱٫۷

۵۱٫۱

۳۶٫۱

C1

۹۱۷

۶۴۸

۹۱٫۷

۶۴٫۸

۳۶٫۱

۲۵٫۵

C2

۶۴۸

۴۵۸

۶۴٫۸

۴۵٫۸

۲۵٫۵

۱۸

C3

۴۵۸

۳۲۴

۴۵٫۸

۳۲٫۴

۱۸

۱۲٫۸

C4

۳۲۴

۲۲۹

۳۲٫۴

۲۲٫۹

۱۲٫۸

۹

C5

۲۲۹

۱۶۲

۲۲٫۹

۱۶٫۲

۹

۶٫۴

C6

۱۶۲

۱۱۴

۱۶٫۲

۱۱٫۴

۶٫۴

۴٫۵

C7

۱۱۴

۸۱

۱۱٫۴

۸٫۱

۴٫۵

۳٫۲

C8

۸۱

۵۷

۸٫۱

۵٫۷

۳٫۲

۲٫۲

C9

۵۷

۴۰

۵٫۷

۴

۲٫۲

۱٫۶

C10

۴۰

۲۸

۴

۲٫۸

۱٫۶

۱٫۱

 

فروشگاه کاغذ و ملزومات چاپ فروشگاه کاغذ قائم کفیلی

اندازه استاندارد کاغذها

نظر خود را بنویسید